Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 năm học 2019 – 2020 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương là đề kiểm tra định kỳ môn Toán lớp 10 lần thứ 3, đề có mã đề 001, đề gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số bậc nhất và bậc hai, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 2 năm 2019 – 2020 trường Thanh Miện – Hải Dương:
+ Parabol (P): y = m^2.x^2 và đường thẳng y = -4x – 1 cắt nhau tại hai điểm phân biệt ứng với:
A. Với mọi giá trị m. B. Mọi m thỏa mãn |m| < 2. C. Mọi m ≠ 0. D. Đáp án khác.+ Hàm số y = 2x^2 + 4x – 1. Khi đó:
A. Hàm số nghịch biến trên (−∞;-2) và đồng biến trên (−2;+∞).
B. Hàm số đồng biến trên (−∞;-1) và nghịch biến trên (−1;+∞).
C. Hàm số nghịch biến trên (−∞;−1) và đồng biến trên (−1;+∞).
D. Hàm số đồng biến trên (−∞;-2) và nghịch biến trên (−2;+∞).
+ Cho parabol (P): y = ax^2 + bx + c có đồ thị như hình bên. Phương trình của parabol này là?
+ Cho hàm số bậc nhất y = ax + b. Tìm a và b biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm M(-1;1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 5.
+ Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = √(x – m + 1) + 2x/√(-x + 2m) xác định trên khoảng (-1;3).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply