Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của tích phân có đáp án và lời giải

Tài liệu gồm 229 trang tuyển chọn và phân dạng các bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết các chủ đề: ứng dụng của tích phân để tính diện tích, ứng dụng của tích phân để tính thể tích, ứng dụng của tích phân để giải quyết các bài toán thực tế và bài toán liên môn; giúp học sinh học tốt chương trình Giải tích 12 chương 3 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm ứng dụng của tích phân có đáp án và lời giải:
Vấn đề 1. Ứng dụng của tích phân để tính diện tích.
+ Dạng toán 1: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b (a < b).
+ Dạng toán 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), y = g(x), x = a, x = b.
+ Dạng toán 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), y = g(x).
+ Dạng toán 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi nhiều đường cong (nhiều hơn hai đường cong).
+ Dạng toán 5: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường x = g(y), x = h(y), y = c, y = d.
+ Dạng toán 6: Ứng dụng diện tích có đồ thị hàm đạo hàm.
+ Dạng toán 7: Bài toán thực tế sử dụng diện tích hình phẳng.Vấn đề 2. Ứng dụng của tích phân để tính thể tích.
+ Dạng toán 1: Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi miền (D) giới hạn bởi y = f(x), y = 0 và x = a, x = b khi quay quanh trục Ox.
+ Dạng toán 2: Tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi: y = f(x) và y = g(x) quay quanh trục Ox.
+ Dạng toán 3: Tính thể tích vật thể tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi: x = g(y), x = h(y) quay xung quanh trục Oy.
+ Dạng toán 4: Thể tích tính theo mặt cắt S(x).
+ Dạng toán 5: Bài toán thực tế và ứng dụng thể tích.
Vấn đề 3. Ứng dụng của tích phân để giải quyết các bài toán thực tế và bài toán liên môn.

Be the first to comment

Leave a Reply