Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 2 trường THPT Vũ Quang – Hà Tĩnh

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 2 trường THPT Vũ Quang – Hà Tĩnh được biên soạn nhằm kiểm tra chủ đề kiến thức: đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song, đề có mã đề 001, gồm 25 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 11 chương 2 trường THPT Vũ Quang – Hà Tĩnh:
+ Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
A. Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng.
B. Dùng nét đứt để biểu diễn cho đường bị che khuất.
C. Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng.
D. Hình biểu diễn của hai đường cắt nhau có thể là hai đường song song nhau.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). Khẳng định nào sau đây đúng?
A. d qua S và song song với BC. B. d qua S và song song với DC.
C. d qua S và song song với AB. D. d qua S và song song với BD.+ Trong mặt phẳng (a), cho hình bình hành ABCD tâm O, S là một điểm không thuộc (a). Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CD và SO. Đường thẳng MN cắt AB, AC và AD tại M1, N1 và O1. Nối N1P cắt SA tại P1, nối M1P1 cắt SB tại M2, nối O1P1 cắt SD tại N2. Khi đó thiết diện của mặt phẳng (MNP) với hình chóp S.ABCD là?
A. tam giác MNP. B. Tứ giác BM2N2N.
C. Ngũ giác NMM2P1N2. D. Tam giác P1M1N1.
+ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng mà hai đường thẳng này lần lượt nằm trên hai mặt phẳng cắt nhau.
B. Ba điểm không thẳng hàng cùng thuộc một mặt phẳng duy nhất.
C. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng sẽ có một đường thẳng chung đi qua điểm chung ấy.
D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng cắt nhau cho trước.
+ Cho hai đường thẳng a và b cùng song song với mặt phẳng (P). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. a và b chéo nhau. B. Chưa đủ điều kiện để kết luận vị trí tương đối của a và b.
C. a // b. D. a và b cắt nhau.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Be the first to comment

Leave a Reply