Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang

Ngày 22 tháng 10 năm 2019, trường THPT Võ Thành Trinh, tỉnh An Giang tổ chức kỳ thi kiểm tra chất lượng định kỳ môn Toán 10 giai đoạn giữa học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang có mã đề 999, đề gồm 15 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề: mệnh đề và tập hợp (Đại số 10 chương 1), hàm số bậc nhất và bậc hai (Đại số 10 chương 2), đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 10 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang:
+ Cho parabol (P): y = x^2 + bx + c.
a) Xác định các hệ số b, c biết (P) đi qua điểm M(2;3) và có trục đối xứng x = 3.
b) Với các số b, c đã tìm được, hãy tính giá trị của hàm số tại x = −1.+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d: y = 5x − 99 và d’: y = 5x + 11. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. d cắt d’ nhưng không vuông góc. B. d vuông góc d’.
C. d song song d’. D. d trùng với d’.
+ Cho hàm số y = 2x^2 − 4x có đồ thị như hình vẽ. Có tất cả giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [0;5] để phương trình 2x^2 − 4x = 3m có hai nghiệm phân biệt?

Be the first to comment

Leave a Reply