Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Nam Định

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Khuyến – Nam Định mã đề 101, đề thi gồm 02 phần: phần trắc nghiệm gồm 25 câu – chiếm 5 điểm, phần tự luận gồm 03 câu – chiếm 5 điểm, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi nhằm kiểm tra tổng quát kiến thức Toán 11 giai đoạn giữa HK1 năm học 2019 – 2020.

Trích dẫn đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Khuyến – Nam Định:
+ Một vật nặng treo bởi một chiếc lò xo, chuyển động lên xuống qua vị trí cân bằng (hình vẽ). Khoảng cách h từ vật đến vị trí cân bằng ở thời điểm t giây được tính theo công thức h = |d| trong đó d = 5sin6t – 4cos6t với d được tính bằng centimet. Hỏi trong giây đầu tiên, có bao nhiêu thời điểm vật ở xa vị trí cân bằng nhất?+ Quy tắc nào sau đây không là phép biến hình?
A. Đặt mỗi điểm M của mặt phẳng thành M’ sao cho IM’ = IM và MIM’ = a với điểm I cố định và góc a bất kì cho trước.
B. Đặt mỗi điểm M của mặt phẳng thành điểm M’ sao cho MM’ = 2019v với v là một vectơ cho trước.
C. Đặt mỗi điểm M của mặt phẳng có ảnh là chính nó.
D. Đặt mỗi điểm M của mặt phẳng có ảnh là điểm I cố định cho trước.
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1)^2 + (y – 2)^2 = 4 và đường thẳng x + my + 2m + 1 = 0. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [0;10] để trên đường thẳng Δ tồn tại điểm A và trên đường tròn (C) tồn tại điểm B sao cho tam giác OAB vuông cân tại O.
+ Yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?
A. Ba điểm phân biệt. B. Một điểm và một đường thẳng.
C. Hai đường thẳng cắt nhau. D. Bốn điểm phân biệt.
+ Trong không gian cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Đường thẳng c cắt cả hai đường thẳng a và b. Có bao nhiêu mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?
(I) a, b, c luôn đồng phẳng. (II) a, b đồng phẳng. (III) a, c đồng phẳng.

Be the first to comment

Leave a Reply