Đề kiểm tra Toán 11 (lượng giác) năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương

Đề kiểm tra Toán 11 (lượng giác) năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương là đề kiểm tra 45 phút Đại số và Giải tích 11 chương 1, đề gồm 02 trang với 10 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải.

Trích dẫn đề kiểm tra Toán 11 (lượng giác) năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào dưới đây là sai?
A. Hàm số y = sinx đồng biến trên khoảng (0;π).
B. Hàm số y = sinx và y = cosx đều có tính tuần hoàn.
C. Hàm số y = sinx là một hàm số lẻ.
D. Hàm số y = (sinx)^2 + 2017 là một hàm số chẵn.

+ Biểu diễn tập nghiệm của phương trình cotx = tanx + 2cos4x/sin2x trên đường tròn lượng giác ta được bao nhiêu điểm?
+ Tìm điều kiện của tham số m để phương trình lượng giác (cosx)^2 – 4cosx + m = 0 có nghiệm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

The post Đề kiểm tra Toán 11 (lượng giác) năm 2019 – 2020 trường Đoàn Thượng – Hải Dương appeared first on GIASUTOAN.VN.

Be the first to comment

Leave a Reply